Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zabiawola.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

p>Dotychczas nie zawsze stosowane były atrybut "alt" dla obiektów graficznych. Obecnie stosuje się znaczniki do formatowania nagłówków zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1. Duża część treści została sformatowana i opublikowana przed wejściem w życie Ustawy. Zostaną poprawione formatowania treści. Część dokumentów nie posiada tzw. warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Kwiatkowska, ops@zabiawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 857 82 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie posiadamy tłumacza języka migowego. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2016
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-17 15:51